Obec Lhota pod Radčem
Obec Lhota pod Radčem

Jednací řád zastupitelstva obce

JEDNACÍ ŘÁD OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA LHOTA POD RADČEM

 

Obecní zastupitelstvo obce Lhota pod Radčem ( dále jen zastupitelstvo) se v souladu s ustanovením § 101 odst.4) zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků ( dále jen zákon) , usnesla vydat tento jednací řád zastupitelstva obce.

 

Čl. I

Jednací řád zastupitelstva upravuje podrobnosti o jejím jednání,tj. Zejména upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, přijímání usnesení a kontrolu jejich plnění.

 

Čl. II

Příprava jednání zastupitelstva

 1. Zastupitelstvo zasedá podle jím schváleného plánu práce. Plán práce schvaluje zastupitelstvo a to na období minimálně 6-ti měsíců.

 2. Navržený program jednání zastupitelstva je nejpozději týden před jeho konáním upřesňován starostou , případně místostarostou.

 3. Podklady pro jednání zastupitelstva připravují všichni členi zastupitelstva.

 

Čl. III

Svolávání zasedání obecního zastupitelstva

 1. Jednání zastupitelstva svolává starosta ( v jeho nepřítomnosti místostarosta ) nejméně 5 dní před jeho konáním. Jednání se svolává písemnou pozvánkou, která musí obsahovat datum, místo, čas a program jednání. Současně s pozvánkou obdrží členové zastupitelstva i potřebné podkladové materiály.
 2. Podkladové materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit projednávanou problematiku a přijmout účinná opatření. Součástí podkladového materiálu musí být i návrh usnesení.

 3. Je-li to s ohledem na vzniklou situaci nezbytné nebo požádá-li o to alespoň jedna třetina zastupitelstva ( příp. Místostarosta) mimořádné zasedání rady. Na přípravu a svolávání mimořádného zastupitelstva platí ustanovení Čl. II a Čl. III obdobně.

 

Čl. IV

Jednání zastupitelstva

 1. Jednání zastupitelstva jsou veřejná
 2. Členové zastupitelstva jsou povinni zúčastnit se každého jednání. V opačném případě jsou povinni se předem omluvit starostovi ( případně místostarostovi). V mimořádných případech ( např. Hospitalizace, neplánovaná služ.cesta apod.) se neúčast omlouvá dodatečně.
 3. Jednání zastupitelstva řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, případně jiný člen zastupitelstva.
 4. Jestliže při zahájení jednání není přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva , předsedající zasedání ukončí. Náhradní zasedání v tomto případě svolá předsedající tak, aby se konalo nejpozději do 10-ti dnů. Svolá se postupem podle Čl. III bod 1.
 5. Je-li v době zahájení jednání přítomna požadovaná nadpoloviční většina členů zastupitelstva , předsedající jednání zahájí. Poté navrhne a nechá schválit zapisovatele a ověřovatele zápisu a navržený program jednání. Program jednání je možno doplnit na návrh kteréhokoli člena zastupitelstva.
 6. Pokud byly vzneseny námitky proti zápisu z minulého jednání zastupitelstva, nechá o nich předsedající rozhodnout před projednáváním jednotlivých bodů programu.
 7. Stálými body programu jsou: a.) Volba ověřovatele zápisu b.) Kontrola plnění usnesení.
 8. Ke každému projednávanému bodu probíhá diskuse, kterou řídí předsedající. Po skončení diskuse je přijímáno usnesení. Před vlastním hlasováním bude text navrženého usnesení předsedajícím hlasitě přečten.
 9. Pokud bude k projednávanému bodu předložen členem zastupitelstva nový návrh, hlasuje se nejprve o tomto návrhu.
 10. Starosta je oprávněn pozastavit výkon usnesení zastupitelstva, má-li za to,že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.
 11. Z průběhu jednání zastupitelstva je pořizován zápis, který musí obsahovat:
  1. počet přítomných členů zastupitelstva
  2. schválený program jednání
  3. průběh diskuse včetně jmen diskutujících
  4. průběh a výsledek hlasování
  5. přijatá usnesení
  6. dotazy, připomínky či podněty, pokud byly při jednání vzneseny
 12. Za konečné vyhotovení zápisu odpovídá obecní úřad. Ten rovněž zabezpečí jeho uložení k nahlédnutí. Zápis musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání.
 13. Zápis z jednání zastupitelstva podepisuje starosta nebo místostarosta a zvolený ověřovatel.
 14. K platnému usnesení nebo rozhodnutí zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejich členů.

ČI. V.

Kontrola přijatých usnesení

 1. Závěry a úkoly z přijatých usnesení zastupitelstva se budou projednávat v rámci pravidelného bodu jednání '' kontrola plnění usnesení''.
 2. Výkon kontrolní činnosti nad plněním usnesení zastupitelstva provádí v rámci své pravomoci kontrolní výbor. O výsledcích své kontrolní činnosti informuje výbor zastupitelstvo prostřednictvím písemných zpráv o výsledku kontroly.

 

Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo obce Lhota pod Radčem na svém zasedání dne 11.7.2011.

Tímto dnem rovněž nabývá účinnost.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Lhota pod Radcem

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 8 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 19/10 °C
pondělí 20. 5. jasno 23/10 °C
úterý 21. 5. déšť 16/13 °C
1352rok vzniku
498metrů nad mořem
316počet obyvatel
​​památková zóna